Koska:
3.10.2018 – 19.12.2018 Koko päivä
2018-10-03T00:00:00+03:00
2018-12-20T00:00:00+02:00
Yhteystiedot:
Matti Niemelä
World Class Maintenance -koulutusohjelma | Promaint/AEL

Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle

Globalisaatio, kasvava kilpailu sekä taloudelliset riskit ovat johtaneet siihen, että tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet ja ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi niistä tärkeistä resursseista, jonka tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja lopputuotteiden laatu pysyvät suunnitellulla tasolla.

Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste on muuttunut merkittävästi viimeisimpien vuosikymmenten aikana – ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Samaan aikaan myös teknologioiden kehitys mm. teollinen internet, vaatii kunnossapitäjien koulutuksen, vaatimustason ja osaamisprofiilien uudelleen arviointia kaikilla tasoilla. Kunnossapitoon liittyvää koulutusta on ollut Suomen opetusjärjestelmässä perinteisesti hyvin niukasti tarjolla, joten osaaminen on yleensä hankittu henkilöiden oman aktiivisuuden ja pitkän työkokemuksen kautta.

Yhtenäiset vaatimukset osaamiselle

Kunnossapitotehtäviä suorittaville henkilöille on kehittynyt toisistaan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Uusi eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 Kunnossapito. Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle ja pätevöinnille. Koska standardi on voimassa koko Euroopassa, kunnossapitohenkilöstön pätevyyttä voidaan arvioida kaikissa maissa yhtenäisin kriteerein.

Standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenkilöstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntarakentamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtäviin.  Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta. Se kattaa seuraavat kunnossapito-organisaation ammattilaiset:

 • kunnossapitoasentaja
 • kunnossapitotyönjohtaja
 • kunnossapitosuunnittelija
 • kunnossapitopäällikkö.

Standardi ei ota kantaa tietyn toimialan tai tuotantotekniikan eritysosaamisen tarpeisiin.

Eurooppalaiset tehtävänkuvat

Kunnossapitopäällikön vastuulla on varmistaa yrityksen tavoitteiden edellyttämä tehtaan toimintakyky erityisesti käytettävyyteen ja laatuun liittyen. Kunnossapitotyönjohtaja ja -suunnittelija koordinoivat vuosibudjetin mukaisia suunniteltuja ja suunnittelemattomia kunnossapitotehtäviä sekä osallistuvat laitoksen toimintakyvyn varmistamiseen yrityksen tai yksikön teknisten käytettävyys- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Lisäksi kunnossapitosuunnittelija tukee kunnossapitopäällikköä kunnossapitosuunnitelmien määrittelyssä ja toteutuksessa vaadittavien resurssien tunnistamisessa sekä budjetin valvonnassa ja poikkeamien analysoinnissa. Kunnossapitoasentajan osaamisvaatimukset liittyvät itsenäisesti suoritettaviin kunnossapitotavoitteiden mukaisiin työtehtäviin.

Valmennus tukemaan osaamista

AEL:n uusi World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu kunnossapidon työnjohtajien, suunnittelijoiden ja päälliköiden valmennukseen. Ohjelman sisältö vastaa SFS-EN standardin pätevyysvaatimuksia. Kokonaisuudessaan ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta ja harjoitustehtävistä. Valmennuksen tukena käytetään myös alan kirjallisuutta ja standardeja.

World Class Maintenance -koulutusohjelman sisältö:

1. Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät  (3.–4.10. Hämeenlinna)

 • Kunnossapidon käsitteet
 • Vikaantuminen
 • Ongelmanratkaisutekniikat ja vianetsintämenetelmät
 • Vaatimuksia kunnossapitohenkilöstön pätevöinille
 • Kunnossapitolajit
 • Voitelutekniikka
 • Kunnossapito liiketoiminnan osana

2. Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit (30.–31.10.2018 | Jyväskylä)

 • Käyttövarmuuden hallinta
 • Käyttövarmuuden kehittäminen
 • Kunnossapidon konseptit
 • Riskienhallintamenetelmät ja -työkalut
 • Henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuuden hallinta

3. Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (28.–29.11.2018 | Tampere)

 • Kunnossapidon tunnusluvut
 • Kunnossapidon työnsuunnittelu
 • Datan hyödyntäminen kunnossapidossa
 • Kunnossapidon tietojärjestelmät
 • Kunnossapidon hankinnat ja sopimukset
 • Vastaanottotarkastukset
 • Varaosastrategiat ja varastojen hallinta
 • Epävarmuuden hallinta

4. Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (18.–19.12.2018 | Vantaa)

 • Organisointi ja prosessien hallinta *
 • Kunnossapidon talous ja budjetointi *
 • Osaamisen kehittäminen
 • Palautteen anto ja viestintä *
 • Fyysisen omaisuuden hallinta
 • Strategiat ja tavoitteet
 • Kunnossapidon johtaminen, case *
 • * Jakso 4.1

Työjohtajan valmennusohjelma sisältää jaksot 1, 2 ja 3. Päällikön koulutukseen tulee tämän lisäksi johtamista ja tuotanto-omaisuuden hallintaa käsittelevä jakso 4 ja suunnittelijalle osa tästä (4.1). Yksittäiset jaksot toimivat myös itsenäisinä koulutuskokonaisuuksina. Osallistuja voi valita myös vain ne osuudet, jotka hän katsoo tarpeelliseksi. Valmennusohjelma on suunniteltu varmistamaan kunnossapidon vaatiman erityisosaamisen hallinta.

Eurooppalainen sertifiointi

Suomessa Kunnossapitoyhdistys Promaint ry järjestää kaksi kertaa vuodessa eurooppalaisen kunnossapitoyhdistysten kattojärjestön EFNMS:n valvomia sertifiointitilaisuuksia. Tentin vaatimukset perustuvat edellä mainittuun SFS-EN 15628 standardiin. EFSNM:n sertifikaatin saaminen edellyttää myös standardissa vaadittavaa koulutusta ja työkokemusta kunnossapitoalalta.

Koulutuksesta hyötyvät

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, suunnittelu- ja työjohtotehtävissä toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen käytettävyyden parantaminen ja toiminnan kehittäminen. Osaava ja sertifioitu henkilökunta on myös alan palveluita tarjoavan yrityksen kilpailuvaltti. After Sales- ja Service-palvelut eivät ole enää vain paikallista tai kansallista toimintaa, vaan kunnossapitohenkilöt liikkuvat sujuvasti yli rajojen työtehtäviensä perässä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>